Máy tiện Boxford

Mã: Boxford 330

Kích thước máy

CTS

CTS

CTS

500mm

750mm

1000mm

A 1285 1535 1785
B 1135 1385 1635
C 529 620 661

0966 078 651
Home
Lọc