SỰ HẤP THỤ – PHÂN GIẢI

Mã: DL CH11

Mô hình cho phép nghiên cứu sự hấp thụ và phân giải bằng cách phân tích những sự biến đổi khác nhau ảnh hưởng đến quá trình:

  • Dòng chất lỏng
  • Dòng khí ga
  • Lưu lượng khí và hàm lượng chất lỏng
0966 078 651
Home
Lọc