Hiển thị tất cả 2 kết quả

Hệ thống này được thiết kế với mục tiêu cung cấp cho học sinh một công cụ đơn giản, mặc dù hiệu quả để mô phỏng và điều khiển các hệ thống vật lý thông qua việc xác định mô hình toán học, xác định các tham số và hiệu chuẩn của mạng điều khiển . Hệ thống này bao gồm hai bảng.
DL 2330
Thí nghiệm
• Phân tích và mô phỏng các quá trình tuyến tính
• Điều khiển vòng mở và đóng của hệ thống tuyến tính
• Hành vi của hệ thống điều khiển chống lại nhiễu loạn cố định hoặc biến thời gian
• Lỗi trạng thái ổn định
• Hệ thống có hai hằng số thời gian
• Hiệu chuẩn hệ thống điều khiển và tiêu chí cho cài đặt tối ưu của các tham số PID
• Chức năng chuyển của bộ điều khiển PID
• Phương pháp dao động vĩnh viễn
• Phương pháp dao động tắt dần
• Nghiên cứu thử nghiệm bộ điều khiển PI
• Nghiên cứu thử nghiệm bộ điều khiển PD
• Nghiên cứu thử nghiệm bộ điều khiển PID
• Phân tích và nghiên cứu các yếu tố phi tuyến tính điển hình
(bão hòa, ngưỡng, độ trễ)

0966 078 651
Home
Trang chủ